Hållbarhet

Vi tror på att hållbart företagande driver morgondagens tillväxt. Den tillväxt som är bra för alla.

Börja spara

Hållbarhet i investeringsprocessen

Humle är ett nischat fondbolag som fokuserar på att investera i ett fåtal exceptionella nordiska bolag. Vi ser det som en självklarhet att hållbarhet är en naturlig del av vår bolagsanalys och investeringsprocess. På sikt kommer de bolag som bidrar till en bättre värld vara vinnarna som skapar de största värdena.

Utöver vår analys vill vi även påverka bolagen genom att engagera oss i en dialog med dem om hur de kan bli mer hållbara samt använda våra röster för att driva på viktiga frågor på ägarnivå.

Vi ser att vi kan bidra med kunskap och omvärldsanalys till bolagen, speciellt de mindre, eftersom vi träffar ett stort antal bolag som alla arbetar på olika sätt med hållbarhet.

Läs Humles hållbarhetsrapport här

Vår fight för en hållbar framtid.

Hållbarhet

Vi tror på att hitta små nordiska bolag som antingen redan är hållbara eller har kraften att förändra sig tillsammans med oss som ägare. Det är vår övertygelse att hållbarhet är en av de viktigaste delarna i vad vi kallar kvalitativ tillväxt.

Vårt angreppsätt

Vårt arbete med hållbarhet är en naturlig del av vår investeringsprocess. Vi använder både kvantitativ och kvalitativ data till grund för vår analys. Därefter delar vi upp processen i tre huvuddelar: hur vi väljer in bra bolag, hur vi väljer bort dåliga bolag och viktigast av allt – hur vi påverkar bolagen.

Rätt avkastning

Vi vill kunna ge våra sparare det vi kallar för ”rätt avkastning”, det vill säga avkastning från bolag som vi bedömer har förutsättningar att generera långsiktig vinsttillväxt. Samtidigt under resans gång vill vi även att bolagen ska bidra till samhällets positiva utveckling på ett hållbart sätt.

Rätt sparande skapar riktig förändring.

Hur vi påverkar

Så gör vi skillnad

Alla företag har ett ansvar att verka för en bättre framtida värld genom att ta sitt ansvar inom hållbarhetsfrågor. Men inte alla lever upp till det. Vårt sätt att göra skillnad är att föra en ständig dialog med de bolag vi investerar i, delta i deras valberedningar och rösta på deras bolagsstämmor. Utifrån vår hållbarhetsanalys får vi ett välgrundat underlag för diskussion vilket ger oss möjlighet att påverka bolagen att utveckla sin hållbarhetsprofil i rätt riktning.

Så väljer vi bolag att investera i

När vi investerar är hållbarhet ett viktig kriterium. Om bolagets verksamhet är hållbar, kan vi fatta välgrundade investeringsbeslut för dig som sparare. För att bedöma graden av hållbarhet bedömer vi de hållbarhetsrisker och potentialer som bolagen enligt vår synsätt står inför. Det får oss att förstå bolagens möjligheter att skapa hållbart värde. Vår övertygelse att investera kan således förstärkas och försvagas utifrån hållbarhetsanalysen.

Här är kriterierna för att inte investera

 • Alkohol

  Bolag där mer än 5 % av intäkterna härrör från alkohol.

 • Fossila bränslen

  Bolag där mer än 5 % av intäkterna härrör från fossila bränslen.

 • Vapen och/eller krigsmateriel

  Bolag där mer än 5 % av intäkterna härrör från vapen och/eller krigsmateriel.

 • Tobak

  Bolag där mer än 5 % av intäkterna härrör från tobak.

 • Kommersiell spelverksamhet

  Bolag där mer än 5 % av intäkterna härrör från kommersiell spelverksamhet.

 • Pornografi

  Pornografibolag där mer än 5% av intäkterna härrör från pornografi.

 • Normer

  Bolag som inte följer internationella normer.

 • Övrigt

  Övrigt kontroversiella vapenbolag involverade i personminor, biologiska & kemiska vapen, klusterbomber eller kärnvapen.

Läs mer om FN:s utvecklingsmål

September 2015 anammade 193 medlemsländer i FN en 15 årig plan för att uppnå en bättre framtid för oss alla. Planens målsättning är att bekämpa extrem fattigdom, slås mot orättvisa och att skydda vår planet. I hjärtat av planen finns 17 utvecklingsmål kända som SDGerna (Sustainable Development Goals).

Alla kan bidra till dessa mål och de börjar med de små beslut vi tar varje dag i vår vardag som sammanlagt leder till tektoniska förändringar.

Vilka mål brinner du mest för? Läs mer om målen

UN PRI

Utöver UN Global Compacts principer har FN tagit fram sex principer för hur investeringsorganisationer som fondbolag kan implementera hållbarhet i investeringsprocessen. Humle har skrivit under PRI och arbetar med de sex principerna.

Läs mer här

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.