Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

A) Sammanfattning  

Humle är en svensk förvaltad fond med fokus på investeringar i bolag inom Norden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Vi tror att hållbarhet och attraktiv avkastning hänger ihop, och att bolag som bidrar till en hållbar framtid har bättre tillväxtpotential än de som inte gör det. För att kunna bygga långsiktigt värdeskapande och erbjuda våra kunder attraktiv avkastning integrerar vi miljömässiga (E- environmental), sociala (S – social) och styrningsrelaterade (G – governance) faktorer (ESG) i våra investeringsbeslut och är måna om att aktivt engagera våra bolag inom ESG-frågor. Fonden har inte "hållbar investering" som mål.  

Vi förväntar oss att företagens ledningar arbetar aktivt för att identifiera risker, möjligheter samt konsekvenser ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv och att dessa implementeras i övergripande affärsstrategier för att säkra långsiktig framgång. Vi undviker investeringar i bolag som inte på ett tillfredställande sätt tar ansvar för sin verksamhet och inte heller åtgärdar potentiella problem kopplat till regelverk såsom OECD:s riktlinjer för multinationella bolag och FN:s Global Compact principer. Vi engagera portföljbolag i kontinuerlig dialog för att få en bättre förståelse för hur de hanterar hållbarhetsrisker och identifierar potentiella gap i riskhantering. 

 

Humle beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut. Hållbarhetsfaktorer betyder miljömässiga, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Humle utvärderar kontinuerligt faktiska och potentiella negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer samt använder hållbarhetsdata från tredjepartsleverantör. 

 

B) Har inte hållbara investeringar som mål 

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. 

C) Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper 

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper inklusive: resurseffektivitetsindikatorer avseende användning av vatten, generering av avfall, utsläpp av växthusgaser och att främja biologisk mångfald, social sammanhållning, personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bidra till att bekämpa ojämlikheter, korruption och mutor. 

D) Investeringsstrategi 

Fonden investerar i nordiska börsnoterade bolag. Strategin integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen, beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, samt engagemang med portföljbolagen. Investeringsprocessen inkluderar: 

1. Exkludering av bolag som är involverade i aktiviteter som fondförvaltaren bedömmer vara fundamentalt ohållbara (alkohol, tobak, pornografi, fossila bränslen, kommersiell spelverksamhet, kontroversiella vapen). 

2. En kvalitativ bedömning av hållberhetsrisker och faktiska eller potentiella negativa konsekvenser för hållberhetsfaktorer, samt styrningspraxis.  

3. Resultatet av utvärderingen utgör underlag för investeringsbeslut och om relevant, engegera bolag med hänsyn till hållberhetsrisker. 

4. Strategin för att engagera bolagen bestäms utifrån graden av finansiell materialitet av hållbarhetsfaktorer samt allvarlighetsgraden av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, samt vår möjlighet att påverka bolagen genom att använda vårt inflytande. 

God styrning utvärderas dels före investeringar, som del av utvärderingan av styrningsrelaterade hållbarhetsrisker, samt styrningen av faktiska eller negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Vi utvärderar speciellt efterlevnadsfunktioner för och brott mot FN:s Global Compact principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 

E) Andel av investeringar 

De miljörelaterade och social egenskaperna som främjas av Fonden gäller för alla investeringar i portföljen. Fondens tillgångar ska till 100% främja miljörelaterade eller sociala egenskaper. 

 

F) Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper 

Data för hållberhetsfaktorer samlas in och monitoreras regelbundet via en tredjepartsleverantör.  

Vi engagera portföljbolag i kontinuerlig dialog för att få en bättre förståelse för hur de hanterar hållbarhetsrisker och identifierar potentiella luckor i riskhantering. 

 

G) Metoder 

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Detta görs genom att: 

1. integrera hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocesser, 

2. beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inklusive resurseffektivitets- indikatorer avseende användning av vatten, generering av avfall, utsläpp av växthusgaser och att främja biologisk mångfald, social sammanhållning, personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bidra till att bekämpa ojämlikheter, korruption och mutor. 

3. engagera bolag ifråga om deras finansiellt materiella hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

 

H) Datakällor och databehandling 

Vi använder hållberhetsdata från en tredjepartsdataleverantör. Hållbarhetsansvarig granskar dataleverantören årligen för att utvärdera om datakvalitén möter Fondens behov. För tillfället har vi ingen procentandel av uppskattad kontra faktiska mätningar av hållbarhetsdata. 

I) Begränsningar för metoder och data 

Givet nuvarande begränsningar i tillgänglighet av ESG-data, kommer vi att vid behov sträva efter att säkerställa att vi har tillräcklig datatäckning och kvalitet för att kunna identifiera faktiska och potentiella negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Detta kan innebära dialog med dataleverantörer eller vid behov komplettera information som saknas med andra datakällor genom att exempelvis utföra kvalitativa utvärderingar internt. 

 

J) Due diligence 

Due diligence-processen innefattar research innan investeringen genomförs samt uppföljning efter av varje investering genom tredjepartsdataleverantörer. Humle granskar investeringsobjekt för faktiska och potentiella negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer innan investering och under investeringscykeln. Humle kommer samla in data och följa upp på negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

K) Strategier för engagemang 

Fonden kommer att engagera portföljbolag i kontinuerlig dialog för att få en bättre förståelse för hur de hanterar hållbarhetsrisker och identifierar potentiella luckor i riskhanteringen. När det är relevant ämnar vi att använda inflytandet som ägare genom att påverka företagen att hantera framträdande hållberhetsrisker. 

Som en minoritetsägare, beror vårt inflytande att kunna påverka bolagen i portföljen bland annat på hur stor ägarandelen är i bolaget. Vi beslutar om lämpliga åtgärder för att hantera den negativa effekten baserat på utvärderingen av hur allvarliga effekterna är och den möjlighet vi har att influera företagen i rätt riktning. 

Våra metoder för engagemang inkluderar: 

• Att rösta för motioner som syftar till att hindra/minska graden av negativa effekter. 

• Om möjligt, upprätthålla en kontinuerlig dialog med investeringsobjekt. 

• Årligen bestämma vilka företag och negativa effekter att fokusera vårt engagemang på under det kommande året. 

• Publicera ställningstaganden i vissa frågor som berör negativa effekter på hållbarhetsfaktorer som syftar att sätta krav på investeringsobjekt och samarbetspartners. 

A) Summary 

Humle (“we” and “the fund”) is a Swedish manager with focus on investing in companies within the Nordic region. We believe that sustainability and attractive returns are connected - companies that contribute to a sustainable future have better growth potential than those that do not. To achieve value creation and attractive returns, we integrate environmental (E- environmental), social (S – social) and governance-related (G – governance) factors (ESG) into our investment decisions and actively engage our companies on ESG issues. These processes promote environmental and social characteristics including by tracking resource efficiency indicators regarding water use, waste generation, and greenhouse gas emissions, promoting biodiversity, respect for human rights and helping to fight inequalities, corruption, and bribery. While this product promotes environmental or social characteristics, it does not aim for “sustainable investment.” 

We expect investee companies to actively identify risks, opportunities, and consequences from an economic, environmental, and social perspective and that these are implemented in overall business strategies to ensure long-term success. We avoid investments in companies that do not take responsibility for their operations and do not address potential problems linked to regulations such as the OECD's guidelines for multinational companies and the UN's Global Compact principles. We engage portfolio companies in continuous dialogue to gain a better understanding of how they manage sustainability risks and identify potential gaps in risk management. 

We consider potential negative consequences of our investment decisions on sustainability factors. Sustainability factors mean environmental, social, and personnel-related issues, social and personnel issues, respect for human rights and the fight against corruption and bribery. We continuously evaluate actual and potential negative consequences for sustainability factors using sustainability data from third-party data providers. 

B) No sustainable investment objective 

This financial product promotes environmental or social characteristics but does not have as its objective sustainable investment. 

C) Environmental or social characteristics of the financial product 

The fund promotes environmental and social characteristics by tracking indicators of greenhouse gas emissions, biodiversity, water, waste, social and employee matters, respect for human rights, and anti-corruption and anti-bribery matters. 

D) Investment strategy 

The fund invests in publicly listed Nordic companies. The strategy integrates sustainability risks in investment decision-making processes, consideration of negative impacts based on data for sustainability factors, and engagement with companies. The investment process includes: 

1. Exclusion of companies involved in activities deemed by the portfolio manager to be fundamentally unsustainable (conroversial weapons, tobacco, alcohol, pornography, fossil fuels, gambling). 

2. Qualitative assessment of sustainability risk and actual or adverse impacts on sustainability factors, including governance practices. The results of the due diligence will inform our investment decision, and where relevant, engagement. 

3. The due diligence informs investment decision-making processes and where relevant, companies are selected for engagement with respect to sustainability risks. 

4. Appropriate engagement strategy is determined based on the financial materiality of sustainability risks, as well as the severity of actual or potential adverse impacts. 

Governance practices are assessed as part of pre-investment due diligence, including assessment of governance-related sustainability risks. We specifically evaluate compliance mechanisms for and violations of UN Global Compact principles and OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

 

E) Proportion of investments 

The environmental and social characteristics promoted by this fund apply to all investments in investee companies. As such, 100% of the funds assets will be aligned with environmental and social characteristics. 

 

F) Monitoring of environmental or social characteristics 

Data on sustainability factors are collected and monitored on a regular basis through a third-party data provider. We also engage portfolio companies in continuous dialogue to gain a better understanding of how they manage sustainability risks and identify potential gaps in risk management. 

 

G) Methodologies 

The fund promotes environmental and social characteristics. This is done by: 
  

1. integrating sustainability risks into investment decision-making processes, 
 

2. tracking indicators of greenhouse gas emissions, biodiversity, water, waste, social and employee matters, respect for human rights, and anti-corruption and anti-bribery matters.  
 

3. engaging with companies with respect to financially material sustainability risks. 

 

H) Data sources and processing 

We use sustainability data from third-party data providers. The sustainability manager evaluates the data quality annually by comparing random samples from the data provider to primary sources to ensure reliability. We do not currently have figures for the proportion of estimated versus measured sustainability data. 

 

I) Limitations to methodologies and data 

Sometimes there is insufficient data coverage from third-party data providers to identify actual and potential negative consequences of investment decisions on sustainability factors. In these cases, the fund may supplement information that is missing with qualitative evaluation internally by the fund. 

 

J) Due diligence 

The due diligence process includes desk and field research before and investment and monitoring of each investment. The fund screens investment objects for actual and potential negative consequences for sustainability factors before investment and during the investment cycle. The fund will collect data and follow up on negative consequences for sustainability factors. 

 

K) Engagement policies 

The fund engages in ongoing dialogue with portfolio companies to understand how they manage sustainability risks and to identify potential gaps in risk management. Where relevant, we seek to use our leverage to influence management to address salient sustainability risks. 

As minority shareholders, our leverage ability to influence investee companies depends, among other things, on our ownership share in a company. We determine appropriate actions to address adverse impacts based on the assessment of the severity of the impact and our ability to influence investee companies. Our approaches to engagement include: 

  • Voting in favor of shareholder proposals that seek to prevent/mitigate adverse impacts. 
     
  • Where possible, have an ongoing dialogue with investee companies. 
     
  • On a yearly basis determine the companies and adverse impacts to focus our engagement on throughout the next fiscal year. 
     
  • Publishing position statements with regards to adverse sustainability impacts to set expectations on our investee companies and business partners. 

L) More information

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.