Humle Fonders legala Information

Information

Introduktion

Atle Investment Services AB (”AIS”) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. AIS är helägt av Atle Investment Management AB.

Idag förvaltar AIS Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond på uppdrag av ISEC Services AB. 

Tillsyn och tillstånd

Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och fick sitt tillstånd att bedriva diskretionär kapitalförvaltning i november 2006. År 2020 fick Bolaget sitt tillstånd för mottagande och vidarebefodrande av order av finansiella instrument samt utförande av order på kunders uppdrag.

Regelefterlevnad och oberoende riskkontroll

Briq Legal & Risk AB, Fredrik Nilsson, är oberoende riskkontroll.

FCG Risk & Compliance AB, Jesper Dahllöf, är regelansvarig.

Riskansvariges uppgift är att följa upp de risker som förekommer i verksamheten. Dessa omfattar operativ risk, finansiella risker och externa risker. Riskansvarig rapporterar direkt till styrelsen.

Regelansvariges uppgift är att kontrollera att bolaget följer tillämpliga regelverk och för att ge oss nödvändig information och stöd för att vår förvaltning bedrivs enligt de regler och riktlinjer som finns. Regelansvarig rapporterar direkt till styrelsen och VD.

Internrevision

Leif Lüsch, auktoriserad revisor och licensierad revisor i finansiella företag, är Bolagets internrevisor.

Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets interna kontrollmekanismer, system och rutiner är lämpliga och effektiva. Internrevisorn skall också ge rekommendationer om åtgärder som kan förbättra dessa och kontrollera att rekommendationerna följs och rapporterar direkt till styrelsen.

Extern revision

Magnus Svensson Henryson, PwC, är Bolagets externa revisor.

Den externe revisorn granskar årligen bolagets redovisning och interna processer och rapporterar direkt till styrelsen och VD.

Centralt funktionsansvarig

Margareta Spjut, affärsutveckling, är centralt funktionsansvarig.

Klagomål

FCG Risk & Compliance AB, Jesper Dahllöf, är Bolagets klagomålsansvarig.

Dina synpunkter är viktiga för oss. Om du vill framföra ett klagomål, vänligen kontakta Bolagets klagomålsansvarig, som ser till att ditt ärende behandlas på ett korrekt och objektivt sätt. Ett klagomål ska alltid framställas skriftligt och kan göras antingen via brev eller e-post. Kontaktuppgifter för detta hittar du nedan.

Med klagomål i detta sammanhang menas att en kund till Bolaget framför konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst och att det framgår att kunden anser att Bolaget inte tillmötesgått kundens krav eller begäran om rättelse i fråga om tjänsten. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar är inte att anse som klagomål i detta sammanhang.

Klagomål besvaras, om kunden begär detta, skriftligt. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom den tiden informeras om handläggningen av ärendet. Fysiska personer kan även få vägledning från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och genom den kommunala konsumentvägledningen.

Atle Investment Services AB, Riddargatan 23, 114 57 Stockholm

klagomal@atle.se

Integritet

Atle Investment Services är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi erhåller i samband med kundförhållande eller vid etablering av kundförhållande.

Läs vår integritetspolicy här: Atle Investment Services Integritetspolicy (Länk).

För frågor gällande vår integritetspolicy eller dina personuppgifter kontakta oss via integritet@atle.se 

Information om Marknadssonderingar

Marknadssonderingar görs bland annat för att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar är av betydelse för att kapitalmarknaden ska fungera väl. De kan bland annat omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper och utgör ingen handel.

I enlighet med gällande marknadsmissbruksregler (MAR-Market Abuse Regulation) har Bolaget Petter Löfqvist som kontaktperson:

Petter Löfqvist
pl@humlefonder.se
+46 73 680 40 91

Ersättningspolicy

Läs vår ersättningspolicy här: Atle Investment Services Ersättningspolicy (Länk)

Aktieägarengagemang

Läs vårt aktieägarengagemang här: Atle Investment Services Aktieägarengagemang (Länk)

Hållbarbetsrisker och beaktande av PAI

Läs våra Hållbarbetsrisker och beaktande av PAI här: Atle Investment Services hållbarbetsrisker och beaktande av PAI (Länk)

Läs mer om Humles hållbarhetsinformation här: Humle Fonder Hållbarhetsinformation (Länk)

Finansiell information

Senaste årsredovisningen erhålles på begäran.

Organisation och styrning

För mer information om vår organisation och styrning se Atle Investment Services organisationsschema: Organisation och Styrning (Länk)

Intern kontroll och riskhantering

De externa regelverk som Atle Investment Services AB har att följa består bland annat av svenska lagar och Finansinspektionens föreskrifter. Vi måste även följa de interna regler, såsom policys, instruktioner och rutiner, som Bolagets styrelse eller VD har fastställt. Se mer information om vår interna kontroll och riskhantering här: Intern Kontroll och Riskhantering (Länk)

Övrig information

Bästa orderutförande (Länk)

Mångfaldspolicy (Länk)

Mikael Spångberg är VD.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.