Humle Fonder augusti 2023 – Vi måste prata om räntan

2023-09-11

Augusti månad på stockholmsbörsen har återigen präglats av stigande räntor. Den amerikanska räntan (10-åringen) var uppe och studsade på 4,35% under månaden och detta förklarar delvis svagheten vi såg i aktiemarknaden.

 Räntan slår på många sätt på aktier. Dels värderingsmässigt påverkas avkastningskravet och därigenom vilken multipel som marknaden är beredd att betala för förräntade vinster i framtiden. Bolag med högre förväntad tillväxt med högre multipel i utgångsläget drabbas hårdare, vilket delvis kan förklara den svaghet vi sett för småbolag jämfört med stora bolag under 2023.

 Värdering av framtida vinster är en sak men vi måste fundera på hur räntan påverkar företagens möjligheter att bedriva sin verksamhet och i vilken mån ett högre ränteläge hämmar eller gynnar företaget ur ett konkurrensperspektiv.

I den nollräntemiljö som vi levt i det senaste decenniet har finansiering och finansieringskostnader inte varit något man direkt behövt ta hänsyn till som bolag. Pengar har varit gratis och kostnaden för skulden har inte påverkat vinsten på sista raden nämnvärt. Den lätta analysen nu när räntekostnaderna har stigit rejält är att straffa högt skuldsatta bolag och detta har skett.

*Översta och lägsta 20% av marknaden; hållfasthet mätt med Merton’s distance to default model. Källa: Andrew Lapthorne, Société Générale

Jag hade en intressant diskussion under månaden tillsammans med en småbolagsguru (branschkollega) som handlade om att se kapital som insatsvara i verksamheten. Vad innebär det om man helt plötsligt måste värdera kapital som en insatsvara i verksamheten? I en sådan värld måste ledningens fokus ännu mer gå till att allokera kapitalet rätt. Bolag med en högre skuldsättning kommer ytterst få en sämre konkurrenssituation när bolagen måste prioritera hårdare mellan räntebetalningar, investeringar, förvärv och amorteringar. En lägre skuldsättning i dagens marknadsklimat ger utöver en större handlingsfrihet vad gäller kapitalallokeringsbeslut, en konkurrenssituation gentemot konkurrenter genom att man faktiskt kanske har en bättre kostnadssituation jämfört med högre skuldsatta konkurrenter.

 Ändrar detta bilden för vilken typ av bolag vi letar efter och investerar i? Inte alls egentligen. Hållbar kvalitativ tillväxt kommer fortfarande att vara gynnade. Bolag med starka marknadspositioner, starka ledningar med bevisad förmåga att allokera kapitalet rätt i bolag med en sund skuldsättning. Jag är fullständigt övertygat att bolag som växer vinster över tid snabbare än marknad och konkurrenter kommer att vara bättre investeringar än de som inte gör det. Organisk tillväxt kommer att vara viktigare än förvärvad tillväxt och synergistiska förvärv kommer vara viktigare än rent finansiellt drivna.

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) minskade 3,8 procent under månaden. Småbolagsindex (CSRXSE Index) minskade 4,4 procent. Hittills i år har OMXSGI avkastat 6,5 procent medan CSRXSE avkastat 0,9 procent. 

Månadens bolag - Biotage

Om nu tesen enligt ovan är att man ska försöka hitta bolag med en stark nischad marknadsposition, där värderingen kommit ned och förutsättningarna för vinsttillväxt kommande år ser bra ut så tycker jag Biotage passar väl in.

 Bolaget har en lång historik av framgångsrik tillväxt. Bolaget är ett medicintekniskt sådant som tillverkar och levererar instrument som används för bland annat separation, rening, analytisk kemi etc. Bolaget har historiskt haft starka marknadspositioner inom extremt smala nischer inom så kallade småmolekyler. Bolaget har fram till 2022 byggt upp en verksamhet via både organisk tillväxt och förvärv med höga bruttomarginaler.

Bolaget har 2023 gjort ett större strategiskt förvärv för att bredda verksamheten inom det snabbväxande området bioprocesser.

 Under året har Biotage likt flera andra medicintekniska bolag drabbats av en perfekt storm av motvind från sina slutmarknader vilket gjort att bolaget överraskat negativt och kursen tappat 38 procent. Anledningar har varit en svag utveckling i de kinesiska marknaderna, tuffa tillväxttal från Covid-åren där bolaget gynnades, stopp i finansiering till nya medicintekniska bolag från venture capital och svaga investeringar från sjukhussektorn. Alla dessa faktorer har samverkat samtidigt och vi har nu en situation där finansieringssituationen ser bättre ut, problem med lager har normaliserats i sektorn, venture capital investeringar har återhämtat sig och jämförelsetalen kommer succesivt se bättre ut. Kombinera detta med ett strategiskt förvärv som har bättre underliggande organisk tillväxt och bidrar med högre bruttomarginaler i en del av marknaden som förväntas växa snabbare än ”gammel-Biotage”.

 Humle Småbolagsfond 

Under månaden minskade fondens värde 5,1 procent samtidigt som fondens jämförelseindex (CSRX Sweden Index) minskade 4,4 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 6,9 procent och jämförelseindex ökat 0,3 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Nolato för med en uppgång på 8%. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från SOBI, Nolato och HMS Networks. De största negativa bidragen kom från Beijer Ref, Hexatronic och QT Group.

Humle Sverigefond 

Under månaden minskade fondens värde 2,95 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) minskade 3,7 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 3,7 procent och fondens jämförelseindex ökat 10 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Nolato för med en uppgång på 8%. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från SCA, Nolato och SOBI. De största negativa bidragen kom från Nibe, Hexatronic och Beijer Ref.

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er på info@humlefonder.se

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se. Ovan text ska inte ses som rådgivande.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.