Humle Fonder maj 2024 - Andraderivatan

2024-06-04

Ännu en stark månad för det svenska småbolagsindexet. En månad där vi lägger de sista rapporterna för första kvartalet bakom oss. Som vi tolkar marknaden så väljer den att se bortom svaga rapporterade siffror och blicka framåt istället. Detta drivet av positivare kommentarer om andra halvåret och att jämförelsetalen successivt blir lättare under andra halvåret för många bolag. 

Småbolagsindex (CSXRXSE) har sedan botten i slutet av oktober stigit med över 40 procent (Bloomberg, 2024). Är racet över eller hur ska man se på det? Småbolagen led svårt jämfört med de stora bolagen under 2022 och större delen av 2023. En anpassning till en konstant stigande ränta under perioden, med osäkerhet kring vilken nivå räntorna skulle stanna på, ställde till det för diskonteringsvilja och riskvilja. När FED i oktober pausade sina räntehöjningar och inflationsdata började komma in svagare fick det fart på risksentimentet. Vid detta läge värderades småbolagen med en rabatt mot de större bolagen. Detta på vinstförväntningar som under 2023 ganska kraftigt justerades ned för småbolagen. Kombinationen sänkta vinstförväntningar, värderingsrabatt och sjunkande räntor kan förklara en stor del av den 40 procentiga avkastningen vi sett sedan oktober förra året. 

Hur ska man se på det härifrån och framåt? Vi kan konstatera att värderingsgapet till de stora bolagen har stängts. I ett historiskt perspektiv är det varken dyrt eller billigt med småbolag jämfört med stora. Då får vi alltså gå tillbaka till min gamla käpphäst – att över tid är det vinsttillväxt som genererar avkastning. Ett attribut som vi historiskt har hittat hos småbolagen. I bilden nedan visas vad som händer när småbolagen levererat en vinsttillväxt som varit i snitt 10,2 procent jämfört med 7,3 procent för de stora bolagen. Över samma tidsperiod har småbolagen levererat 522 procent avkastning medan de stora levererat 382 procent. 

Källa: Carnegie Edge 2024-05-30 

2023 var vinstmässigt ett dåligt år för småbolagen. Till och med negativ tillväxt för aggregatet av bolag. Om förväntningarna slår in för 2024 och 2025 kommer de mindre bolagen att gå från negativ tillväxt till positiv. Lätta jämförelsetal innebär att vinsttillväxtsiffrorna kommer att bli höga. Vilket skall jämföras med storbolagen som kommer från ett starkt 2023 och har framför sig enligt förväntningarna en svagare tillväxt framåt, vilket kommer innebära en förväntad avtagande vinsttillväxttakt för de stora bolagen. Vinstmomentum bör kunna vara stödjande för småbolagen framåt! 

Källa: Carnegie Edge 2024-05-30 

Nu har jag bara talat om småbolag som ett aggregat. Mitt jobb handlar om att äga en portfölj av bolag. Vår målsättning är att sätta ihop en portfölj av bolag som levererar bättre vinsttillväxt än småbolagsindex som helhet. Vi tror på det långsiktiga sambandet mellan vinsttillväxt och avkastning. Har vi ännu bättre tillväxtprofil i vår portfölj jämfört med marknaden som helhet och våra bolag som grupp levererar detta kommer vi ha fortsatt bra förutsättningar att leverera överavkastning mot småbolagsmarknaden och skapa värde till er som andelsägare. Men då måste man tro på småbolagens förmåga att växa bättre än de stora även framåt. Och det gör vi! 

 

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare 

 

Marknaden 

Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) ökade 3,8 procent under månaden. Småbolagsindex (CSRXSE Index) ökade 5,6 procent. Hittills i år har OMXSGI ökat 12,4 procent medan CSRXSE ökat 11,4 procent.   

Månadens bolag – Emilshus 

Emilshus är det senaste tillskottet till portföljen efter att NP3, ett befintligt innehav, bestämde sig för att dela ut sin ägandedel för att renodla sin balansräkning och i samma vända valde bolaget att ta in pengar där vi deltog.  

Emilshus ett fastighetsbolag som fokuserar på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Småland och dess närliggande regioner. De inriktar sig främst på industrifastigheter, lager och logistik samt handels- och kontorslokaler.  

Strategin är att förvärva fastigheter med stabila kassaflöden och utvecklingspotential samt att förbättra och anpassa lokalerna för hyresgästernas behov. Likt andra bolag vi äger som NP3 och SLP är det deras lokala närvaro, kunskap om den regionala marknaden samt deras entreprenöriella och opportunistiskt team som ger dem deras konkurrensfördel.  

 

Humle Småbolagsfond 

Under månaden ökade fondens värde 7,2 procent samtidigt som fondens jämförelseindex (CSRX Sweden Index) ökade 5,6 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 20,0 procent och jämförelseindex ökat 21,7 procent. 

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Trianon för med en uppgång på 25 procent. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Yubico, Sdiptech och Bravida. De största negativa bidragen kom från K2A, Surgical Science och Exsitec. 

Under månaden har Fastighetsbolaget Emilshus tillkommit i portföljen. 

Humle Sverigefond 

Under månaden ökade fondens värde 3,7 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) ökade 3,8 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 21,6 procent och fondens jämförelseindex ökat 22,8 procent. 

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Bufab för med en uppgång på 14 procent. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Investor, Troax och Bufab. De största negativa bidragen kom från AstraZeneca, Securitas och Hexagon. 

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.